Om Klubben

Om Lidingö Fotoklubb

Lidingö fotoklubb bildades 1949. Klubben har idag drygt 110 medlemmar och är en av Stockholms största och mest aktiva fotoklubbar. Vi har vår bas på Lidingö, men numera kommer medlemmarna från hela Stockholmsområdet.

En gång i månaden, sista onsdagen (ej juni och juli - och nästan alltid - håll koll i kalendariet), träffas vi i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, intill Lidingö centrum. Program för varje månadsmöte finns på hemsidan cirka en vecka i förväg. LFK har gjort sig känd för att bjuda in framgångsrika och välkända fotografer från hela landet som gästföreläsare. Föreläsarna är också domare i månadstävlingen, vilket har gett deltagande medlemmar professionella synpunkter på sina alster.

Under den här rubriken samlar vi det material som måste finnas i alla ideella föreningar: verksamhetsberättelser, avgifter, stadgar och annat som berättar om LFK:s verksamhet och som inte finns specificerat på respektive egna sidor.

Bli medlem

Medlem

Besök oss gärna först

Om du funderar på att bli medlem i Lidingö fotoklubb är du välkommen att provgå ett medlemsmöte. Information om klubbens möten läggs upp på webbplatsen drygt en vecka i förväg. Mötena sker sista onsdagen i månaden (ej juni, juli - och nästan alltid - håll koll i kalendariet).

När du har bestämt dig betalar du in medlemsavgiften, 400 kr per år, på plusgiro 37 27 24 – 5. För ungdom, som under året fyller högst 20 år, är avgiften 200 kr. Namn, postadress och mejladress skickar du till klubbens ekonomiansvarige Anders Johansson, samtidigt som du sätter in din medlemsavgift.

Blir du medlem efter halvårsskiften är medlemsavgiften reducerad till 200 kr respektive 100 kr för ungdom. 

Välkommen till Lidingö Fotoklubb!

Styrelsen

Styrelsen

LFK Styrelse 125px 1 LFK Styrelse 125px 6
Anders Bauer, ordförande  Jani Westman, teknik/visningar Stefan Zander, teknik/visningar, galleriet
Roger Moe

 

Carina Bengtsson, månadsmöten

Sonja Tydén, månadsmöten, Skogshem& Wijk

Marie Junde, sekreterare, månadsbrev, månadsmöten

 

Erik Holmgren, månadsmöten

Anders Johansson, ekonomiansvarig, medlemsregister, månadsmöten

Stefan Fredriksson, månadsmöten

Johan Färnström, månadsmöten

Roger Moe, månadsmöten, filmklubben    

 

Stadgar

Stadgar för Lidingö Fotoklubb

Antagna på Lidingö 27 januari 2011 och 26 januari 2012


I. Uppgift och verksamhet

§1
Föreningens namn är Lidingö Fotoklubb, LFK. LFK är en självständig, opolitisk, religiöst obunden, ideell förening. Styrelsen har stämma och säte på Lidingö.

§2
Klubbens syfte är att verka för fotografikonstens utvecklande och spridning och att vara en samlingspunkt för fotointresserade  amatörer såväl som professionella.

Klubbens mål är att:  

 - anordna regelbundna medlemsmöten med teman av fotografisk karaktär.  

 - anordna fotoutflykter.    

- informera medlemmarna om aktuella utställningar i Stockholmsområdet.

§3
Klubben är öppen för alla intresserade. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften och gäller kalenderårsvis. Nedsättning av årsavgift för familjemedlemmar och juniorer kan ske om styrelsen så beslutar. Hedersmedlemskap avgörs av årsmötet.

II. Årsmöte

§4
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje betalande medlem har rösträtt, en röst, på årsmötet. Fullmakter accepteras.Ordinarie årsmöte skall hållas senast i februari månad på Lidingö.Extra årsmöte hålles om ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse så beslutar. Revisorn kan också ensam påkalla extra årsmöte. Om minst en tredjedel av klubbens medlemmar skriftligen yrkar på extra årsmöte, skall sådant hållas.Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än dem för vilka det extra årsmötet blivit utlyst.Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse tillsammans med dagordning för dessa skall vara medlemmarna tillhanda minst 10 dagar i förväg. Eventuellt inkomna motioner skall refereras i kallelsen med styrelsens yttranden och förslag till beslut.

§5
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet.
3.  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
4.  Dagordningen fastställes.
5.  Verksamhetsberättelse och kassörens redovisning.
6.  Revisorns berättelse.
7.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
8.  Val av styrelseordförande.
9.  Beslut om antal övriga ledamöter  och val av styrelseledamöter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår.
13. Medlemmarnas förslag, motioner.
14. Styrelsens förslag, propositioner.
15. Övriga ärenden

Vill medlem ställa förslag till årsmötet (motion) skall detta skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor föröe årsmötet.Beslut får ej fattas i ärenden som ej står på den utskickade dagordningen (t.ex. under punkten övriga ärenden). Vid extra årsmöte skall punkterna 1-4 vara med på dagordningen

III. Styrelse, räkenskaper m.m.

§6

Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, klubbens beslutande organ. Styrelsen består av ordförande som väljs på ett år och minst 6 ledamöter. Antalet ledamöter avgörs av årsmötet. Årsmötet väljer varje år halva antalet ledamöter på två år.
Styrelsen konstituerar sig i samband med årsmötet och utser då funktionärer för kassaförvaltning, administration, tävlingar och it.
Styrelsen väljer själv arbetsformer och antal möten. För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Inget arvode utgår till styrelsen.

§7
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§8
Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Kassören skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorn för granskning i god tid före årsmötet.Styrelsen är ansvarig för den tid den är vald, som regel från årsmöte till årsmöte.

IV. Uteslutning av medlem

§9
Medlem som efter ordinarie inbetalningsanmaning och en påminnelse inte betalat medlemsavgiften, stryks den 1 april ur medlemsregistret.

§10
Medlem som skadat klubben eller motarbetat klubbens syften kan uteslutas enligt styrelsens beslut. Medlemmen skall vid medlemsmöte beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen försvara sig.

V. Stadgeändring, upplösning m.m.

§11
Ändring av stadgarna kan ske om ordinarie årsmöte samt ett minst 2 månader senare hållet medlemsmöte, med två tredjedels majoritet, så beslutar.

§12
Klubben kan upplösas om två tredjedels majoritet härför erhålles på ett ordinarie årsmöte samt på ett minst 3 månader senare hållet extra årsmöte.Om klubben upplöses tillfaller klubbens ekonomiska och materiella tillgångar i första hand SVEFO, eller om denna eller motsvarande förening ej finnes, förening med fotografikonstens främjande som mål.

De första 20 åren

Lidingö fotoklubb - de första 20 åren Obs! Filen är ganska stor, ca 20 Mb.

VIP-medlem

VIP-medlem

En VIP-medlem i Lidingö Fotoklubb är en utvald fotograf som visat intresse för klubben och varit gästföreläsare vid minst ett tillfälle. VIP-medlemskapet innebär inga förpliktelser för fotografen, men han eller hon får ett diplom som tecken på sin utmärkelse och även klubbens Nyhetsbrev.

Dessa fotografer har hittills blivit VIP-medlemmar:


65aac65eb12bd9646239f8393cce9c0e 400x400Martin Edström är en frilansande fotograf och digital bildberättare, med uppdrag för bland andra National Geographic, The New York Times och The Guardian. Hans stora genombrott kom i samband med hans interaktiva 360-graders berättelse om världens största grotta, Son Doon i Vietnam. Martin är även aktiv i föreningen Reportrar utan Gränser, där han även är vice ordförande. 

https://martinedstrom.com

Martin Edström, VIP-medlem i oktober 2015.Martin Edström, VIP-medlem i oktober 2015. 


 

LFK 120530 200px 3Göran Segeholm är ett välkänt namn i fotokretsar, författare och utbildare. Hans föreläsningar är instruktiva och inspirerande. Han har besökt LFK vid tre tillfällen och på olika sätt visat engagemang och intresse för klubbens verksamhet. Hans sätt att agera som domare med tydlig och konstruktiv bildbedömning har bildat skola i klubbenGöran Segeholm är ett välkänt namn i fotokretsar, författare och utbildare. Hans föreläsningar är instruktiva och inspirerande. Han har besökt LFK vid tre tillfällen och på olika sätt visat engagemang och intresse för klubbens verksamhet. Hans sätt att agera som domare med tydlig och konstruktiv bildbedömning har bildat skola i klubben. 

 Göran Segeholm, VIP-medlem i maj 2012. (Foto: Karl-Erik Brunstedt)
 

 


DSC 1949Anders Geidemark har vid flera tillfällen besökt Lidingö fotoklubb som gästföreläsare. Med sina inspirerande bilder och bildspel har han betytt mycket för att utveckla och fördjupa klubbens naturfotointresse. I september 2011 hade klubben förmånen att få Anders som handledare under en naturfotohelg i Strömsholm.

http://www.andersgeidemark.se

Anders Geidemark, VIP-medlem september 2011. (Foto Eva Neveling)

 

 


 

VIP 3Serkan Gûnes har på relativt kort tid etablerat sig som framgångsrik naturfotograf både i Sverige och internationellt. Han har besökt klubben två gånger tidigare och nu la han allt åt sidan för att ersätta den föreläsare som blivit sjuk. Flera klubbmedlemmar har också gjort längre fotoresor med honom och även deltagit i hans kurser.

www.serkangunes.com

Serkan Gûnes, VIP-medlem maj 2011. (Foto Karl-Erik Brunstedt)

 

 


 VIP 2Hans Strand har i många år haft stora framgångar och tillhör eliten bland landets naturfotografer. Han har vid flera tillfällen gästat klubben och valdes på marsmötet till VIP-medlem.

www.hansstrand.com

Hans Strand, VIP-medlem mars 2011. (Foto Karl-Erik Brunstedt)

 

 

 

 


  VIP 1

Anna Clarén, klubbens första VIP-medlem. (Foto Karl-Erik Brunstedt)

Anna Clarén, fotolärare vid Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö och prisbelönt bland annat för sin bok Holding, utsågs vid novembermötet 2010 till klubbens första VIP-medlem.

http://annaclaren.com

 

 

 


Staffan Widstrand, https://www.staffanwidstrand.se/index


Jens Olof Lasthein, https://www.lasthein.se/

 

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Lidingö Fotoklubb har i samband med den nya Europiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, sett över hur vi hanterar och behandlar våra medlemmars personuppgifter och i vilket syfte de sparas och arkiveras. Klicka här om du vill ta del av vår ”Personuppgiftspolicy”.

Facebook

Lidingö Fotoklubb på Facebook

Vi har en sluten grupp på Facebook som är mycket aktiv. Där lägger vi upp bilder och får kommentarer, där tipsar vi varandra om intressanta fotoevenemang, vi ber om hjälp kring olika fotorelaterade, med mera. Om du är medlem kan du söka till gruppen här Lidingö Fotoklubb - Facebook.

 

Våra sponsorer

 

          thumbnail_cr-logo_tagline.jpg               MAXStrom.jpg              SP_LOGO_K_RGB.png                BGA fotobutik logo Allt for dina vaggar               konstexpo