Om Klubben

Om Lidingö Fotoklubb

Lidingö fotoklubb bildades 1949. Klubben har idag drygt 110 medlemmar och är en av Stockholms största och mest aktiva fotoklubbar. Vi har vår bas på Lidingö, men numera kommer medlemmarna från hela Stockholmsområdet.

En gång i månaden, alltid sista onsdagen (ej juni och juli), träffas vi i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, intill Lidingö centrum. Program för varje månadsmöte finns på hemsidan cirka en vecka i förväg. LFK har gjort sig känd för att bjuda in framgångsrika och välkända fotografer från hela landet som gästföreläsare. Föreläsarna är också domare i månadstävlingen, vilket har gett deltagande medlemmar professionella synpunkter på sina alster.

Under den här rubriken samlar vi det material som måste finnas i alla ideella föreningar: verksamhetsberättelser, avgifter, stadgar och annat som berättar om LFK:s verksamhet och som inte finns specificerat på respektive egna sidor.

Styrelsen

Styrelsen

LFK Styrelse 125px 1

Anders Bauer, ordförande 

LFK Styrelse 125px 4

Hans Ölander, ekonomiansvarig, medlemsregister, månadsbrev

LFK Styrelse 125px 7

Jani Westman, teknik/visningar

LFK Styrelse 125px 6

Stefan Zander, teknik/visningar, galleriet

 Elisabet Lingo

Elisabet Lingö, höstresan, tävingsresultat, m m

Roger Moe

Roger Moe, månadsmöten, filmklubben

Carina Bengtsson, månadsmöten

Sonja Tydén, månadsmöten, Skogshem& Wijk

Marie Junde, sekreterare, månadsmöten

Atze Dijkstra, månadsmöten

Anders Johansson, månadsmöten

Stadgar

Stadgar för Lidingö Fotoklubb

Antagna på Lidingö 27 januari 2011 och 26 januari 2012


I. Uppgift och verksamhet

§1
Föreningens namn är Lidingö Fotoklubb, LFK. LFK är en självständig, opolitisk, religiöst obunden, ideell förening. Styrelsen har stämma och säte på Lidingö.

§2
Klubbens syfte är att verka för fotografikonstens utvecklande och spridning och att vara en samlingspunkt för fotointresserade  amatörer såväl som professionella.

Klubbens mål är att:  

 - anordna regelbundna medlemsmöten med teman av fotografisk karaktär.  

 - anordna fotoutflykter.    

- informera medlemmarna om aktuella utställningar i Stockholmsområdet.

§3
Klubben är öppen för alla intresserade. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften och gäller kalenderårsvis. Nedsättning av årsavgift för familjemedlemmar och juniorer kan ske om styrelsen så beslutar. Hedersmedlemskap avgörs av årsmötet.

II. Årsmöte

§4
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje betalande medlem har rösträtt, en röst, på årsmötet. Fullmakter accepteras.Ordinarie årsmöte skall hållas senast i februari månad på Lidingö.Extra årsmöte hålles om ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse så beslutar. Revisorn kan också ensam påkalla extra årsmöte. Om minst en tredjedel av klubbens medlemmar skriftligen yrkar på extra årsmöte, skall sådant hållas.Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än dem för vilka det extra årsmötet blivit utlyst.Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse tillsammans med dagordning för dessa skall vara medlemmarna tillhanda minst 10 dagar i förväg. Eventuellt inkomna motioner skall refereras i kallelsen med styrelsens yttranden och förslag till beslut.

§5
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet.
3.  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
4.  Dagordningen fastställes.
5.  Verksamhetsberättelse och kassörens redovisning.
6.  Revisorns berättelse.
7.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
8.  Val av styrelseordförande.
9.  Beslut om antal övriga ledamöter  och val av styrelseledamöter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår.
13. Medlemmarnas förslag, motioner.
14. Styrelsens förslag, propositioner.
15. Övriga ärenden

Vill medlem ställa förslag till årsmötet (motion) skall detta skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor föröe årsmötet.Beslut får ej fattas i ärenden som ej står på den utskickade dagordningen (t.ex. under punkten övriga ärenden). Vid extra årsmöte skall punkterna 1-4 vara med på dagordningen

III. Styrelse, räkenskaper m.m.

§6

Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, klubbens beslutande organ. Styrelsen består av ordförande som väljs på ett år och minst 6 ledamöter. Antalet ledamöter avgörs av årsmötet. Årsmötet väljer varje år halva antalet ledamöter på två år.
Styrelsen konstituerar sig i samband med årsmötet och utser då funktionärer för kassaförvaltning, administration, tävlingar och it.
Styrelsen väljer själv arbetsformer och antal möten. För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Inget arvode utgår till styrelsen.

§7
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§8
Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Kassören skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorn för granskning i god tid före årsmötet.Styrelsen är ansvarig för den tid den är vald, som regel från årsmöte till årsmöte.

IV. Uteslutning av medlem

§9
Medlem som efter ordinarie inbetalningsanmaning och en påminnelse inte betalat medlemsavgiften, stryks den 1 april ur medlemsregistret.

§10
Medlem som skadat klubben eller motarbetat klubbens syften kan uteslutas enligt styrelsens beslut. Medlemmen skall vid medlemsmöte beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen försvara sig.

V. Stadgeändring, upplösning m.m.

§11
Ändring av stadgarna kan ske om ordinarie årsmöte samt ett minst 2 månader senare hållet medlemsmöte, med två tredjedels majoritet, så beslutar.

§12
Klubben kan upplösas om två tredjedels majoritet härför erhålles på ett ordinarie årsmöte samt på ett minst 3 månader senare hållet extra årsmöte.Om klubben upplöses tillfaller klubbens ekonomiska och materiella tillgångar i första hand SVEFO, eller om denna eller motsvarande förening ej finnes, förening med fotografikonstens främjande som mål.

Årsmöten

Årsmöten

Här kan du läsa klubbens protokoll från senaste årsmötet.

 

LFK 1949-1968

LFK 1949-1968

1948

LIDINGÖ FOTOKLUBBS FÖRSTA 20 ÅR 1949 - 1968

År 2009 firade Lidingö Fotoklubb 60 år. Du som nu befinner dig i den digitala världen, där datorer och 
bildbehandlingsprogram många gånger är lika viktiga som objektiv och antalet pixlar, kan få intressanta fotografiska tillbakablickar genom den bok som klubbens medlemmar sammanställt.

Ladda ned boken "Lidingö fotoklubbs 20 första år" genom att klicka här. Obs! Filen är ganska stor, ca 20 Mb.

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Lidingö Fotoklubb har i samband med den nya Europiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, sett över hur vi hanterar och behandlar våra medlemmars personuppgifter och i vilket syfte de sparas och arkiveras. Klicka här om du vill ta del av vår ”Personuppgiftspolicy”.

 

Lidingö fotoklubb
c/o Anders Bauer
Odlingsvägen 21
186 42 Vallentuna

Copyright © 2011 Lidingö Fotoklubb. Alla rättigheter reserverade.