Gunnela Blomqvist  1:a Plats Påsikt Ann-Marie Steinmann  1:a Plats Projektion : cirklar temaLFK Kerstin Persson  2:a Plats Påsikt Kerstin Persson  2:a Plats Projektion Bo Vading  3:e Plats Påsikt Claes Almqvist  3:e Plats Projektion : Tävlingsbilder2017
Elisabet Lingö  4:e Plats Påsikt Kerstin Persson  4:e Plats Projektion Anders Bauer  5:e Plats Projektion Bo Vading  6:e Plats Projektion