Kerstin Wennefjord 1:a Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 1:a Plats Projektion Bo Vading 2:a Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 2:a Plats Projektion Bo Vading 3:e Plats Påsikt Johan Dali 3:e Plats Projektion
Gunnele Blomqvis 4:e Plats Påsikt Leif Preger 4:e Plats Projektion Anne Ruotsalainen 5:e Plats Påsikt Roger Moe 5:e Plats Projektion : Hästar, LFKHÄST, Naturen Elisabet Lingö 6:e Plats Påsikt Atze Dijkstra 6:e Plats Projektion