Helen Quarfot 1:a Plats i Påsikt Leif Preger 1:a plats i Projektion Ann-Marie Steinmann 2:a Plats i Påsikt : Bjärehalvön, Regn Bo Vading 2:a plats i Projektion Elisabeth Lingö 3:e Plats i Påsikt Anne Ruotsalainen 3:e plats i Projektion
Bo Vading 4:e Plats i Påsikt Helen Quarfot 4:e plats i Projektion Elisabeth Lingö 5:e Plats i Påsikt Kjell Landås 5:e plats i Projektion Göran Karlgren 6:e Plats i Påsikt Roger Moe 6:e plats i Projektion : Regn